Skip to main content
EG-subsidie

Alle ins-en-outs over LED binnen de EG-subsidie van 2023

Vanaf 5 oktober 2023 tot en met 20 oktober 2023 is het weer mogelijk om de EG-subsidie aan te vragen. Belicht je op dit moment nog met SON-T en wil de overstap maken naar LED-verlichting dan moet je zeker even verder lezen, want met de EG-regeling kun je 20% van je investeringskosten terug krijgen. In combinatie met de Energie Investeringsaftrek kan dit zelfs oplopen tot 30%!

Na het lezen van deze pagina weet je:

 • Wat de EG-subsidie inhoud
 • Waarom je juist nu van de EG-subsidie moet aanvragen
 • Wat de voorwaarden zijn voor het aanvragen van een EG-subsidie
 • Hoe de RVO de EG-subsidie toekent
 • Hoe je een EG-subsidie aan kunt vragen
 • Hoe je tot netto 30% subsidie kunt ontvangen door de combinatie EG en EIA

Wat houd de EG-subsidie in?

De EG-regeling is een subsidie die er is om ondernemers in de glastuinbouw te stimuleren hun kassen te verduurzamen. EG staat voor Energie-efficiëntie Glastuinbouw. In 2040 moet de gehele glastuinbouwsector klimaatneutraal zijn en mogen er geen broeikasgassen meer worden uitgestoten. Een goede stap om de kas energieneutraal te maken is het aanschaffen van LED-verlichting.

Voor LED-verlichting is er een subsidie van 20% beschikbaar, tot een maximum van € 500.000. De subsidie is een mooie kans om te verduurzamen en energie te besparen. Met LED-verlichting bespaar je tot wel 50% op je energiekosten.

Als teler ben je op dit moment ook bijna verplicht om te gaan verduurzamen omdat de gehele glastuinbouwsector in 2040 klimaatneutraal moet zijn en er geen broeikasgassen meer mogen worden uitgestoten. Verduurzamen kan door de overstap te maken van SON-T naar LED-verlichting.

Waarom juist nu EG-subsidie aanvragen voor LED-verlichting?

Er worden vanuit de overheid steeds meer eisen gesteld op het gebied van duurzaamheid. In 2040 moeten we energieneutraal telen en mogen we geen broeikasgassen meer uitstoten. Je mag als teler dan nog maar net zoveel energie verbruiken als wat je opwekt. Door je kas te voorzien van LED-verlichting kun je op een efficiënte manier energie besparen. LED-lampen zijn in hun energieverbruik veel duurzamer dan traditionele SON-T lampen. Met LED bespaar je al snel tot 50% op je energiekosten. Tevens dalen de prijzen van LED-installaties, waardoor het investeren in LED steeds aantrekkelijker wordt. We weten niet of LED volgend jaar weer wordt opgenomen in de EG-regeling. Het is dus nu het juiste moment om nog van de EG-subsidieregeling te profiteren!

Voorwaarden EG-subsidie

Om gebruik te kunnen maken van de EG-subsidie zijn een aantal voorwaarden verbonden. Dit zijn algemene voorwaarden en voorwaarden die specifiek gaan over de LED-verlichting.

Voorwaarden EG-Subsidie:

 • De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • De investering vindt plaats in Nederland.
 • Het investeringsbedrag is minimaal € 5.000.
 • De investering is gericht op energiebesparing.
 • De realisatie van het project mag 2,5 jaar duren.
 • Er moet een gecombineerde opgave worden ingevuld (Let op! Dit moet bij voorkeur zijn gedaan voordat de aanvraag wordt ingediend).
 • Er moet een getekende offerte van een LED-leverancier, installateur en adviseur aanwezig zijn*.
 • Je mag pas kosten gaan maken vanaf de startdatum van het project. Deze kan gelijk zijn aan de publicatiedatum van de regeling in de Staatscourant.
 • Je voldoet aan de wetten van de EU en nationale wetten met betrekking tot milieubescherming.

Voor grote bedrijven is er een aanvullende voorwaarde. Grote bedrijven* moeten laten zien waarom de subsidie een verschil gaat maken. Deze vraag zit niet verwerkt in het aanvraagformulier, de vraag dient pas beantwoord te worden na het indienen van de EG-subsidieaanvraag.

* Grote bedrijven zijn bedrijven die meer dan 250 medewerkers in dienst hebben, een omzet hoger dan € 50 miljoen per jaar.

Specifieke voorwaarde LED-verlichting:

 • Het maximale subsidiebedrag is € 500.000.
 • Kosten die onder de subsidie vallen, zijn maximaal € 0,35 per mmol per seconde per m2 geïnstalleerd kasoppervlak.
 • Het totaal geïnstalleerde vermogen aan LED-verlichting in een kas, na installatie, mag niet meer dan 80% zijn van het vermogen van SON-T voor het gewas.
 • De nieuwe LED-verlichting mag niet leiden tot een hoger geïnstalleerd vermogen dan wat aanwezig was met de oude SON-T-verlichting.
 • In de 5 jaar na het toekennen van de subsidie mag je het lichtvermogen niet vergroten of uitbreiden.
 • De SON-T installatie dient verwijderd te worden.

Technische voorwaarden voor het gesubsidieerd aanschaffen van LED-verlichting

 • De specifieke lichtstroom is minimaal 2,75 micromol fotonen per seconde per Watt.
 • Het spectrum heeft meer dan 5% licht tussen een golflengte van 500-600 nm.
 • Laat een rapport maken over de LED-belichting. Laat dit rapport maken door een instelling die geaccrediteerd is voor elektrische en fotometrische metingen. Deze instelling gebruikt de werkwijze van IES LM-79-08 of een daaraan gelijkwaardig protocol. In het rapport staan de volgende gegevens over de LED belichting:
  • het lichtvermogen;
  • de specifieke lichtstroom;
  • het spectrum van het armatuur.
 • De LED-belichting voldoet aan de voorwaarden gesteld in artikel 6.3 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en ligt buiten de golflengte van 380 nm of lager en 800 nm of hoger.
 • De LED-belichting voldoet aan de voorwaarden gesteld op grond van de richtlijn nr. 2006/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende de minimumvoorschriften inzake gezondheid en veiligheid met betrekking tot de blootstelling van werknemers aan risico’s van fysische agentia (kunstmatige optische straling) (19e bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG), alsmede op grond van NEN-EN-IEC 62471:2008 en NEN-EN-IEC 62031:2020.

Publicatie toegewezen bedrijven die EG-subsidie hebben ontvangen

Anders dan voorgaande jaren is dat de Europese Unie eist dat er gepubliceerd gaat worden wie de EG-subsidie heeft toegewezen gekregen. Er zal publiekelijk het volgende worden vermeld:

 • Naam bedrijf + locatie
 • Datum van beschikking
 • Bedrag van ontvangen subsidie
 • Soort onderneming (Klein, middel of groot)
 • Nuts 2 niveau (Provincie van onderneming)

Hoe kent de RVO de subsidies voor LED-verlichting toe?

Van 5 tot en met 20 oktober is de openstelling voor de EG-subsidie. Dit houdt in dat je vanaf 5 oktober 2023 de aanvraag kunt indienen. Op vrijdag 20 oktober sluit de openstelling om 17.00 uur, hierna kunnen er geen EG-subsidieaanvragen meer worden toegekend.

De RVO kent de subsidies toe op basis van binnenkomst en volledigheid. Met andere woorden: wie het eerst komt, wie het eerst maalt (mits de aanvraag compleet is ingediend en er geen documenten ontbreken). Het is dus belangrijk om er snel bij te zijn.

Vorig jaar was het subsidiebedrag al voor de einddatum vergeven. In het geval dat de subsidiepot volledig is toegewezen en er nog steeds aanvragen binnenkomen, wordt door middel van een loting op de dag van uitputting bepaald wie de EG-subsidie zal ontvangen. Aanvragen die na de dag van uitputting zijn ingediend, worden dan niet meer in behandeling genomen.

Hoe vraag je een EG-subsidie voor LED-verlichting aan?

Het aanvragen van de EG-subsidie is onderverdeeld in een aantal stappen. Je moet de aanvraag voorbereiden, indienen en uiteindelijk moet er een eindverantwoording komen. De snelheid van het toekennen van de EG-subsidie is afhankelijk van de compleetheid van de aanvraag. Heb je een aanvraag gedaan die niet helemaal compleet is, dan zal de RVO er langer over doen om de aanvraag wel of niet toe te kennen. Hierdoor loop je de kans de EG-subsidie niet tijdig toegekend te krijgen.

Hieronder leggen we je uit welke stappen je moet doorlopen en welke documenten je moet aanleveren.

Stap 1 – Het voorbereiden van de aanvraag
Probeer zoveel mogelijk informatie en documentatie te verzamelen die van belang is voor de EG-subsidieaanvraag.

Benodigde documenten zijn onder andere:

 • Een ondertekende overeenkomst tussen de kweker en de LED-verlichtingsleverancier (Let op! Inclusief ontbindende clausules*).
 • Een overeenkomst met de installateur die verantwoordelijk zal zijn voor de installatie van de LED-verlichting.
 • Een overeenkomst met de lichtadviseur en/of aankoopbegeleider (Let op! Dit mag geen advies bevatten met betrekking tot het indienen van de aanvraag!).
 • Een meetrapport van het armatuur waarin het spectrum en de output worden weergegeven (Let op! Dit moet zijn opgesteld door een erkende instantie).

*Een ontbindende clausule is een bepaling in de overeenkomst die stelt dat, als je geen EG-subsidie ontvangt, de overeenkomst tussen jou en de LED-verlichtingsleverancier kan worden ontbonden. Op deze manier ben je nooit verplicht om de LED-verlichting af te nemen als je geen subsidie ontvangt. Bij aanvragen via Ledgnd ben je ook niet gebonden aan een specifieke lichtleverancier.

 

Stap 2 – Het indienen van de aanvraag
Als je alle documenten hebt verzameld kun je de aanvraag indienen bij het RVO. Veel telers besteden dit uit en laten dit over aan een subsidieadviseur. De RVO behandeld alle eg-subsidieaanvragen op basis van binnenkomst op chronologische volgorde. Dus des te eerder je de aanvraag indient des te meer kans je hebt dat de EG-subsidie toegekend gaat worden, mits de aanvraag compleet is ingediend.

 

Stap 3 – De Vaststelling
Als je binnen 2.5 jaar de LED-verlichting hebt laten installeren en de oude SON-T verlichting hebt laten verwijderen, dan is het tijd om voor het opmaken en indienen van een vaststelling.
Een vaststelling is nodig om de EG-subsidie aanvraag voor de LED-verlichting definitief goed te keuren en het definitief toekennen van het gehele subsidiebedrag. Het gaat hierbij om de financiële en inhoudelijke resultaten. De RVO controleert of deze in overeenstemming zijn met de voorwaarden die gesteld zijn aan de EG-subsidie voor LED-verlichting. Je levert de benodigde informatie aan in een eindrapport. Daarnaast laat je ook alle facturen die te maken hebben met de aanschaf en installatie van de LED-verlichting in een factuuroverzicht zien. Tevens dient de ondernemer ook een kopie van het bankafschrift met daarop de betaling van de LED-verlichting te overhandigen aan de RVO. Voor EG-subsidies verstrekt hoger van €125.000 dient men ook een controleverklaring, opgesteld door een accountant, te overhandigen.

 

Het eindrapport moet goed leesbaar zijn en bestaan uit:

Doelstellingen
Energiebesparing onderbouwd met cijfers
Afbeeldingen van de geïnstalleerde LED-verlichting

De RVO zal binnen 13 weken na ontvangst van de vaststelling beslissen of de subsidie definitief wordt toegekend.

Wijzigingen doorgeven
Er kunnen onverhoopt altijd dingen veranderen. Dit is niet erg, zolang het doel van de subsidieaanvraag maar niet veranderd. Stel de RVO altijd op de hoogte van wijzigingen.

Voorbeelden van wijzigingen die je door moet geven aan de RVO zijn:

 • Einddatum wijzigt
 • Je besluit bij een andere LED-leverancier LED-verlichting te kopen (Je moet wel een nieuwe overeenkomst met de nieuwe LED-leverancier of installatiepartner tekenen)
 • Wisselen naar een andere machine of installatie.

Hoe krijg je 30% subsidie door de EG-regeling te koppen met de Energie Investeringsaftrek (EIA)?

Enkele weken geleden maakte de RVO bekend dat de Energie Investeringsaftrek (EIA) weer stapelbaar is met de EG-regeling. Dit betekend dat je netto 10% EIA bovenop de 20% EG mag tellen!

Meer informatie over de Energie Investeringsaftrek vind je hier.

Ledgnd ontzorgt je door de EG-subsidie aanvraag uit handen te nemen!

Zoals uit bovenstaande tekst duidelijk is geworden, is het zelf indienen van de EG-subsidie voor LED-verlichting in de kas een uitgebreide en soms ingewikkelde taak. Het brengt een aanzienlijke administratieve last met zich mee, en alle stappen moeten nauwgezet worden gevolgd. Eén fout kan grote gevolgen hebben voor de toekenning van de EG-subsidie. Veel ondernemers in de glastuinbouw besteden het werk om een EG-subsidieaanvraag in te dienen dan ook uit. Bij Ledgnd hebben we al meerdere jaren ervaring met het indienen van EG-subsidieaanvragen, specifiek voor LED-verlichting. Vorig jaar hebben we voor maar liefst 40 klanten succesvolle EG-subsidieaanvragen verzorgd! Tijdens de aanvraagprocedure fungeert Ledgnd ook als aanspreekpunt voor de RVO.

Een voordeel van het uitbesteden van de EG-subsidieaanvraag bij Ledgnd is dat je niet gebonden bent aan één LED-leverancier. Wij zorgen ervoor dat de overeenkomst beschikt over meerdere ontbindende clausules. Hierdoor ben je na de EG-subsidieaanvraag niet verplicht om met één LED-leverancier in zee te gaan; je kunt altijd nog beslissen om met een andere leverancier te werken.

Laat je Ledgnd de EG-subsidieaanvraag regelen, dan kom je niet voor financiële verrassingen te staan. We werken op basis van ‘no-cure no-pay’, wat betekent dat als je de subsidie niet toegekend krijgt, je ook geen factuur van Ledgnd ontvangt.

De voordelen van het uitbesteden van je EG-subsidieaanvraag aan Ledgnd op een rij:

 • Wij nemen alle administratieve lasten uit handen.
 • We zorgen voor een correcte indiening en afhandeling.
 • Je bent niet gebonden aan één LED-leverancier.
 • Aanzienlijke tijdsbesparing.
 • Hogere kans op toekenning van de subsidie.
 • Geen onverwachte kosten (no-cure no-pay).

Kortom, het uitbesteden van de EG-subsidieaanvraag aan Ledgnd biedt niet alleen gemak en deskundige begeleiding, maar vergroot ook je kans op een succesvolle EG-subsidieaanvraag.

Wil je meer weten over hoe je jouw EG-subsidieaanvraag kunt uitbesteden aan Ledgnd? Neem dan contact met ons op!

Samenvatting

Kort samengevat biedt de EG-subsidie je als glastuinbouw ondernemer een waardevolle kans om nú te investeren in duurzame LED-verlichting en tegelijkertijd bij te dragen aan de doelstellingen om in 2040 klimaatneutraal te telen. De EG-subsidie stelt je in staat om tot 20% van de totale investering, tot een maximum van €500.000, terug te krijgen bij de aanschaf van LED-verlichting. Bij Ledgnd helpen we je graag bij het uit handen nemen van alle administratieve lasten die komen kijken bij de EG-subsidieaanvraag.

Benieuwd geworden?

Benieuwd naar wat Ledgnd voor jou kan betekenen? Laat dan je telefoonnummer achter – nemen wij zo snel mogelijk contact met je op voor een vrijblijvend informatie gesprek.