Algemene voorwaarden

Download in PDF

Artikel 1 – Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.1 Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:
– Ledgnd BV., gevestigd te 4416 PX Kruiningen, aan de Weihoek 10D, in het Handelsregister geregistreerd onder nummer: 76235637
– Afnemer: elke partij die met Ledgnd BV een koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst heeft gesloten of wenst aan te gaan.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ledgnd BV gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een afnemer. Voor zover afnemer (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen afnemer en Ledgnd BV van toepassing verklaard.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Ledgnd BV en de afnemer zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
1.4 Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met Ledgnd BV van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door Ledgnd BV niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van Ledgnd BV, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.
1.5 Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Ledgnd BV wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door Ledgnd BV ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2 – Offertes, totstandkoming van overeenkomsten, wijziging van opdrachten

2.1 Alle aanbiedingen/offertes van Ledgnd BV zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Ledgnd BV tevens binnen zes werkdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
2.2 Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding langs elektronische weg). Ledgnd BV is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
2.3 Bij aanbiedingen/offertes van speciaal of op maat voor afnemer te vervaardigen artikelen, behoudt Ledgnd BV zich het recht voor om bij levering de door afnemer bestelde aantallen met een maximale marge van 10% te verhogen of te verlagen en dit tevens direct door te berekenen, indien dit om productietechnische redenen noodzakelijk is.
2.4 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door afnemer is verstrekt. Afnemer staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van het project heeft verstrekt.
2.5 Hetgeen hierboven onder lid 1 tot en met 3 is aangegeven, geldt eveneens voor door Ledgnd BV te berekenen meerwerk, waaronder het verrichten van installatiewerkzaamheden buiten de normale werkuren en treffen van extra voorzieningen. Minderwerk dient in alle gevallen schriftelijk te worden overeengekomen.
2.6 In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor Ledgnd BV nimmer bindend.
2.7 Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden en behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraken zijn opgaven van maten, gewichten en overige gegevens zo betrouwbaar mogelijke schattingen.
2.8 Elke tussen Ledgnd BV en afnemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Ledgnd BV binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst aan afnemer gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt. Dit recht komt Ledgnd BV in ieder geval toe indien afnemer blijkens informatie van een kredietinformatiebureau en/of kredietverzekeraar van Ledgnd BV niet kredietwaardig is. Indien afnemer gebruik wil maken van de via Ledgnd BV aangeboden lease- of andere financieringsconstructie(s), wordt de bijbehorende overeenkomst met Ledgnd BV aangegaan onder voorbehoud van goedkeuring door de leasemaatschappij of financier.
2.9 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens afnemer aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden afnemer extra in rekening gebracht. Door afnemer na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door afnemer tijdig en schriftelijk aan Ledgnd BV ter kennis zijn gebracht. Ledgnd BV zal deze uitvoeren, mits dit redelijkerwijs mogelijk is. Worden deze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van afnemer. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Ledgnd BV wordt overschreden.

Artikel 3 – Prijzen

3.1 Alle door Ledgnd BV gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.
3.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Ledgnd BV aangegeven prijzen altijd exclusief BTW, verwijderingsbijdrage en exclusief verzend-, porto- transport,- verzekering, inen uitvoerrechten,- verpakkingskosten.
3.3 Ledgnd BV is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde producten of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, verwijderingsbijdrage, lonen, belastingen, productiekosten, heffingen en valutawisselkoersen e.d.
3.4 Ledgnd BV is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 3.5 Bij het op nadrukkelijk verzoek verrichten van werkzaamheden en/of verhelpen van storingen en repareren van schades buiten normale werktijden als genoemd in artikel 6 zal een toeslag in rekening worden gebracht van: € 114,– uurloon en € 148,– voorrijkosten (prijspeil 2019). Genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Ledgnd BV is te allen tijde gerechtigd van afnemer vooruitbetaling te verlangen of zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
4.2 Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door Ledgnd BV afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende afnemer.
4.3 Ledgnd BV is tevens gerechtigd de kosten van overeengekomen meerwerk als bedoeld in artikel 2 van deze algemene voorwaarden te berekenen en daarvoor facturen uit te brengen.
4.4 De betalingstermijn is, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum. Alle betalingen moeten geschieden op een door Ledgnd BV aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.
4.5 Indien afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is afnemer van rechtswege in verzuim en is deze -zonder dat een ingebrekestelling is vereist- vanaf de factuurdatum de wettelijke handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag, onverminderd de aan Ledgnd BV verder toekomende rechten.
4.6 In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door Ledgnd BV worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van afnemer te bewerkstelligen, ten laste van afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door afnemer verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-. Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4.7 In geval van betalingsverzuim is Ledgnd BV gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle overige (al dan niet samenhangende) overeenkomsten met deze afnemer en/of diens groepsmaatschappijen (ook als daar geen sprake is van verzuim) op te schorten of deze te ontbinden en alle schade op afnemer te verhalen.
4.8 Behalve in geval gebruik gemaakt is van het recht van ontbinding, kan Ledgnd BV te allen tijde zijn keuze uit de in dit artikel genoemde rechten wijzigen.
4.9 De in dit artikel genoemde rechten komen Ledgnd BV steeds toe ten aanzien van alle lopende overeenkomsten als afnemer blijkens informatie van een kredietinformatiebureau, kredietverzekeraar of de leasemaatschappij jegens derden in verzuim is en/of als niet kredietwaardig en/of als insolvabel is te beschouwen.
4.10 Verrekening door afnemer is niet toegestaan, tenzij Ledgnd BV de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend. Opschorting van betaling(en) is afnemer nimmer toegestaan.
4.11 Afnemer zal kosten van derden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: onderaannemer voor installatiewerk of huur van materieel zoals een hoogwerker) die worden gemaakt door Ledgnd BV in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via Ledgnd BV, dan is deze gerechtigd een voorschot hiervoor te verlangen. Ook is Ledgnd BV gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten.

Artikel 5 – Levering en montage en advies

5.1 Afnemer is verplicht de producten af te nemen op het moment dat Ledgnd BV hem deze ter beschikking stelt.
5.2 De levering wordt geacht te hebben plaats gevonden: a. indien de zaken door of namens afnemer worden afgehaald: door de in ontvangst name van de zaken; b. bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de zaken aan die vervoerder; c. bij verzending door een vervoermiddel van Ledgnd BV: door de aflevering op het door afnemer opgegeven adres.
5.3 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Mochten producten niet meer leverbaar zijn, dan is Ledgnd BV gerechtigd om een vervangend product te leveren ook wanneer de prijs van dit product hoger is.
5.4 De startdatum en de uitvoeringsduur van het werk worden in onderling overleg tussen Ledgnd BV en afnemer bepaald. Indien de uitvoeringsduur is uitgedrukt in een aantal dagen, dan tellen onwerkbare, roostervrije-, vakantie- en feestdagen bij de berekening van de uitvoeringsduur niet mee.
5.5 Indien niet alle voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d., tijdig door of namens afnemer aan Ledgnd BV ter beschikking worden gesteld, of indien de leveranciers van Ledgnd BV de benodigde materialen niet tijdig leveren of als meerwerk noodzakelijk blijkt, zal de overeengekomen uitvoeringsduur worden verlengd met een gelijk aantal daardoor ontstane stagnatiedagen, waarbij een deel van de dag als een hele dag wordt gerekend. Levertermijnen worden daarom bij benadering vastgesteld en zijn niet fataal. Ledgnd BV is bij overschrijding van deze termijn in geen geval een boete en/of schadevergoeding verschuldigd, dan wel geven geen recht aan koper op ontbinding van de overeenkomst.
5.6 De plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht, wordt door afnemer in zodanige staat ter beschikking gesteld, dat Ledgnd BV zonder belemmeringen haar werkzaamheden kan uitvoeren. Indien werkzaamheden op hoogte moeten worden uitgevoerd, dient afnemer ervoor te zorgen dat een eventuele hoogwerker onbelemmerd kan worden ingezet. Afnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de (geschiktheid van de) constructie van de kas(sen) waar Ledgnd werkzaamheden in/voor dient te verrichten en/of materialen/producten voor levert.
5.7 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat er zich geen onbevoegde personen bevinden op en rond de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht en dat de plaats deugdelijk is afgezet en/of afgesloten. Ledgnd BV is gerechtigd te weigeren haar werkzaamheden uit te voeren c.q. te starten zolang aan het voorgaande niet is voldaan.
5.8 De uitvoeringsduur wordt verlengd met het door de belemmeringen ontstane aantal stagnatiedagen, waarbij een deel van een dag zal gelden als een hele dag. Indien opdrachtgever tekortschiet wat betreft het bepaalde in dit artikel zijn de kosten hiervan voor rekening en risico van afnemer. Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen -behoudens andersluidende schriftelijke regeling- de feitelijke of de door afnemer bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van afnemer c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.
5.9 De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
5.10 Ledgnd BV zal het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst en naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk werk uitvoeren. Ledgnd BV aanvaardt een opdracht tot montage onder het voorbehoud dat de eventueel voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen tijdig worden verleend.
5.11 Noodzakelijk meerwerk kan moeten plaatsvinden om installatie doorgang te laten vinden. Wanneer de afnemer dit niet accepteert, is Ledgnd BV gerechtigd om alle kosten van stagnatie en gevolgen door te berekenen aan afnemer. Uiteraard blijft afnemer ook dan alle facturen van de oorspronkelijke opdracht verschuldigd en dienen de oorspronkelijk overeengekomen materialen ook te worden afgenomen en betaald.
5.12 Als Ledgnd BV, al dan niet (apart) bezoldigd, advies geeft, geldt dat deze adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, het bereiken van het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd. Dit geldt in het bijzonder ook als tips, advies en/of informatie wordt verschaft over mogelijk relevante subsidies en subsidietrajecten. Ledgnd BV is nimmer
aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet ontvangen van een subsidie door afnemer, daar waar het niet ontvangen van subsidie nimmer een geldige reden voor afnemer is om een overeenkomst met Ledgnd BV te annuleren, ontbinden, opzeggen of op welke wijze dan ook beëindigen. Dit geldt in het bijzonder ook als tips, advies en/of informatie wordt verschaft over noodverlichting en vluchtwegindicaties, waarvoor afnemer en/of architect primair verantwoordelijk zijn en blijven.

Artikel 6 – Verplichtingen en garanties afnemer

6.1 Afnemer verplicht zich Ledgnd BV in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten en (installatie)werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
6.2 Afnemer garandeert voor eigen rekening en risico dat: a) aan Ledgnd BV de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend en instructies en handleidingen (bijvoorbeeld t.a.v. montage) van Ledgnd BV tijdig en correct worden opgevolgd; b) de bestelde producten c.q. diensten worden afgenomen; c) de aflevering en/of werkzaamheden onder normale werkomstandigheden, gedurende werkdagen (niet zijnde weekenden of erkende (christelijke) nationale feestdagen) binnen normale werkuren van 07.00–18.00 uur kunnen plaatsvinden. Mocht door toedoen van afnemer sprake zijn van wachturen voor Ledgnd BV en/of door haar ingeschakelde derden, dan is Ledgnd BV gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij afnemer in rekening te brengen; d) in geval van installatiewerkzaamheden door Ledgnd BV, dat door derden te verrichten werkzaamheden, die niet tot de aan Ledgnd BV opgedragen werkzaamheden behoren, op een juiste wijze en tijdig zijn verricht, alsmede dat de door Ledgnd BV te verrichten werkzaamheden daarvan geen enkele hinder ondervinden; dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin wordt gewerkt schoon, droog en voldoende verwarmd zijn en dat het bestaande elektrisch netwerk netjes, goed en conform alle toepasselijke normen functioneert; e) in geval van levering op een door afnemer aangewezen plaats of verdieping, dat de aangevoerde producten met een daartoe geschikte lift of andere geschikte transportmiddelen naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd en dat het transport van de producten door het gebouw of over het terrein niet gehinderd wordt.
6.3 Indien de bestelde producten c.q. diensten aan afnemer ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat afnemer een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen danwel op grond van een voor Ledgnd BV onvoorziene omstandigheid, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door Ledgnd BV vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde producten c.q. diensten. De producten zijn ook vanaf dit moment voor risico van de afnemer, conform artikel 7.
6.4 Onverminderd de verplichting tot betaling is afnemer in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door Ledgnd BV ten gevolge van de weigering geleden schade; waaronder het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.
6.5 Afnemer, hieronder tevens begrepen zijn medewerkers, verstrekt tijdig alle documenten, zaken en gegevens, zoals navolgend doch niet limitatief aangegeven, die benodigd zijn voor een correcte uitvoering van de opdracht, zoals: – de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), zonodig in overleg met Ledgnd BV; – de benodigde informatie over het terrein c.q. de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd; – voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en werktuigen; – aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie; – tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen in grond, muren enzovoort; – veiligheidsmensen bij werkzaamheden langs wegen.
6.6 Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verschafte gegevens/informatie en documenten. Eventuele door/namens afnemer aangeleverde zaken/materialen moeten voldoen aan de gestelde eisen en geschikt zijn voor hun bestemming.
6.7 In alle gevallen wordt door Ledgnd BV onder “grond” of bodemspecie verstaan: niet verontreinigde grond of bodemspecie. Alle kosten van verlet, onderzoek, verwerking, het professioneel laten verwijderen van aangetroffen munitie etc. zullen worden doorberekend aan afnemer, tenzij deze van te voren schriftelijk bij de opdracht heeft vermeld dat er sprake is van een chemische of andersoortige verontreiniging of aanwezige munitie. Deze vermelding dient dan vergezeld te gaan van één of meer gewaarmerkte analyses.

Artikel 7 – Risico-overgang

7.1 Ongeacht hetgeen tussen Ledgnd BV en afnemer omtrent kosten van vervoer en verzekering is overeengekomen, blijven de producten voor risico van Ledgnd BV, tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van de door afnemer ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.
7.2 Zodra de producten conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of de door afnemer ingeschakelde derde(n) is overgegaan, is afnemer verplicht deze producten afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.

Artikel 8 – Uitgebreid eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van de door Ledgnd BV aan afnemer afgeleverde producten gaat pas op afnemer over als deze alles heeft voldaan hetgeen Ledgnd BV uit hoofde van alle overeenkomsten met afnemer en in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of krijgen.
8.2 Afnemer is, niettegenstaande het bepaalde in lid 1, bevoegd de producten die hij van Ledgnd BV heeft ontvangen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken.
8.3 Afnemer is nooit bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten op enige wijze te bezwaren, verpanden, tot zekerheid over te dragen en/of in (ver)bruikleen en/of uit handen te geven. Evenmin is afnemer gerechtigd enige verandering aan het product aan te brengen.
8.4 Zolang daarop het eigendomsvoorbehoud van Ledgnd BV rust, kunnen de producten door afnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. Het is afnemer niet toegestaan de producten op enige andere wijze te vervreemden of te bezwaren. In het bijzonder mag op deze producten geen (stil) pandrecht worden gevestigd tot zekerheid van vorderingen van derden.
8.5 In geval van doorverkoop door afnemer van onder eigendomsvoorbehoud vallende producten, vestigt afnemer reeds nu voor alsdan en ten behoeve van Ledgnd BV een stil pandrecht op de uit de doorverkoop ontstane vorderingen op de opvolgend koper, tot zekerheid van al hetgeen Ledgnd BV van afnemer heeft te vorderen, uit welken hoofde dan ook, hieronder tevens begrepen toekomstige vorderingen van Ledgnd BV op afnemer.
8.6 Ledgnd BV is te allen tijde gerechtigd om de geleverde producten, zolang daarop nog het eigendomsvoorbehoud van Ledgnd BV rust, bij afnemer of diens houders weg te (doen) halen, indien afnemer zijn verplichtingen ten opzichte van Ledgnd BV niet nakomt. Afnemer dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 5.000,- per dag dat hij deze verplichting niet nakomt

Artikel 9 – Garantie

9.1 Ledgnd BV garandeert dat de geleverde producten beantwoorden aan de overeenkomst en dat de producten voldoen aan de voorwaarden die zijn overeengekomen, vrij zijn van tekortkomingen, geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke eisen en (overige) overheidsvoorschriften alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen alle zoals deze gelden op het moment van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst.
9.2 Op alle technische apparaten – ongeacht van welk merk of type- geeft Ledgnd BV twee volle jaar garantie. De duur én voorwaarden voor de verlengde garantie zijn vastgelegd in de overeengekomen offerte. Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden. Voor overige artikelen zal Ledgnd BV een prestatie leveren die beantwoordt aan de overeenkomst en garandeert Ledgnd BV in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen, in aanmerking genomen de aard van de prestatie. Tot niet behoorlijke nakoming zijdens Ledgnd BV behoort in elk geval niet: geringe in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, getal, kleur of afwerking. 9.3 Indien een product binnen de garantietermijn niet of niet meer behoorlijk functioneert, dient afnemer dit zo spoedig als mogelijk schriftelijk, per e-mail met ontvangstbevestiging of via het klachtenformulier op de website van Ledgnd BV te melden aan Ledgnd BV. Voor terugzending van het product zelf dient hij de terugzendinstructies van Ledgnd BV af te wachten.
9.4 Elk gebrek aan een product, dat is ontstaan bij een overeenkomstig de bestemming der producten normaal en oordeelkundig gebruik, zal door Ledgnd BV op schriftelijk verzoek van de afnemer binnen de garantieperiode van een geldig supportovereenkomst ofwel gratis worden hersteld, ofwel zal het artikel gratis worden vervangen, zulks ter keuze van Ledgnd BV. Indien de afnemer op terechte grond om vervanging verzoekt, is Ledgnd BV te zijner keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.
9.5 De verleende garantie geldt niet c.q. vervalt bij normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van: – Installatiefouten of gebreken die ontstaan tijdens de installatie indien installatie door een ander dan Ledgnd BV geschiedt; – Nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid; – Onoordeelkundig gebruik, of gebruik voor ander dan normaal gebruik; – (Pogingen tot) reparaties verricht door afnemer zelf of door derden, of indien afnemer Ledgnd BV onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht -tijdig- te verhelpen; – Van buiten komend onheil (zoals brand, overstroming, waterschade, blikseminslag, natuurrampen, vandalisme, enz.); – Het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing; – Als afnemer in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen. 9.6 Voor zover een fabrikant of importeur nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Ledgnd BV overgenomen.
9.7 Ook na de garantieperiode kunnen door Ledgnd BV geleverde producten ter herstelling aangeboden worden. In dat geval zal vooraf een offerte voor de herstelkosten worden verstrekt aan afnemer.

Artikel 10 – Reclames, klachten en retouren

10.1 Afnemer dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde producten c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.
10.2 Afnemer kan er geen beroep op doen dat geleverde producten c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of Ledgnd BV niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk, per e-mail met ontvangstbevestiging of via het klachtenformulier op de website van Ledgnd BV in kennis heeft gesteld.
10.3 Zichtbare gebreken en manco’s dienen binnen acht dagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk, per e-mail met ontvangstbevestiging of via het klachtenformulier op de website van Ledgnd BV aan Ledgnd BV te worden gemeld.
10.4 Verborgen gebreken/onzichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen nadat afnemer ze heeft ontdekt, doch uiterlijk binnen twaalf maanden na levering van producten c.q. verrichting van dienst schriftelijk, per e-mail met ontvangstbevestiging of via het klachtenformulier op de website van Ledgnd BV te worden gemeld.
10.5 Gereclameerde producten mogen alleen aan Ledgnd BV worden teruggezonden met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Ledgnd BV.
10.6 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van producten, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de klacht verborgen gebreken betreft. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maatgeving, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren.
10.7 Ledgnd BV is nimmer verantwoordelijk voor (de staat van/schade aan) het elektrisch circuit in het pand/onroerend goed waar afnemer de producten plaatst c.q. laat plaatsen. Als klachten/reclames veroorzaakt blijken te zijn door problemen met het elektrisch circuit van het pand/onroerend goed, is Ledgnd BV gerechtigd de door haar gemaakte kosten van mensen en materiaal bij afnemer in rekening te brengen.
10.8 In geval van naar het oordeel van Ledgnd BV gegronde en naar behoren ingediende klachten is Ledgnd BV, zulks te harer keuze, rekening houdend met de belangen van afnemer en de aard van de klacht, verplicht tot ofwel:
– Vervanging/omruiling of herstel van de geleverde producten c.q. verrichte diensten ofwel;
– Verlening van een prijskorting.
10.9 Het recht van reclame vervalt indien het afgeleverde zich niet meer in dezelfde staat bevindt als waarin het werd afgeleverd.
10.10 Reclames over facturen dienen binnen vijf werkdagen na de datum van verzending van de facturen schriftelijk, per e-mail met ontvangstbevestiging of via het klachtenformulier op de website van Ledgnd BV te worden ingediend.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

11.1 Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere partij haar in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
11.2 Ledgnd BV is niet aansprakelijk voor schade die afnemer of een derde lijdt door het gebruik van een door Ledgnd BV geleverd product, tenzij afnemer aantoont dat de schade rechtstreeks ontstaan is door opzet of grove schuld van Ledgnd BV.
11.3 Ledgnd BV is nimmer aansprakelijk ter zake van de door afnemer aan Ledgnd BV in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Afnemer verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.
11.4 (In)directe kosten of schade bij afnemer of een derde, veroorzaakt door het (tijdelijk) buiten gebruik zijn van een defect product, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de afnemer aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove schuld van Ledgnd BV. In alle gevallen is de te vergoeden schade beperkt tot directe schade, tot het in het volgende lid benoemde maximum. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden.; – redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. Ledgnd BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste verbeterde resultaten door het gebruik van ledverlichting, gevolgen/veranderingen voor/van/aan bodem en/of luchtvochtigheid en/of insecten in de kassen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
11.5 Indien op grond van voorgaande bepalingen schadevergoeding uitgekeerd dient te worden, zal deze in geval van zaakschade beperkt zijn tot de netto factuurwaarde / doch met een maximum € 100.000 per gebeurtenis en bij letselschade tot € 500.000 per gebeurtenis (per persoon beperkt tot € 250.000).
11.6 De in voorgaande leden genoemde beperking geldt eveneens indien Ledgnd BV door afnemer uit andere hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of grove schuld van bestuurders en leidinggevenden van Ledgnd BV.
11.7 Onverminderd het bovenstaande is Ledgnd BV niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde producten door de afnemer.

Artikel 12 – Software, dataopslag, aansturing verlichting/geluid/beeld

12.1 Bij het afnemen van bepaalde producten verkrijgt de afnemer een licentie voor het in gebruik nemen van de product-beheer software, de bijbehorende documentatie (indien aanwezig), alsmede een gebruikerslicentie conform de licentievoorwaarden van de fabrikant. Afnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik na oplevering/installatie.
12.2 Afnemer verklaart zich door middel van het eerste gebruik van de software automatisch akkoord met de betreffende licentievoorwaarden. Het intellectueel eigendom van het product blijft bij de licentiegever. Alle rechten op de door Ledgnd BV genoemde en gebruikte productaanduidingen, merken, logo’s etc., behoren toe aan de respectievelijke houders van deze rechten. Bij het gebruik van de producten dient afnemer alle rechten van derden te respecteren.
12.3 Installatie van nieuwe software alsmede het veranderen van reeds geïnstalleerde software houden het risico in van dataverlies. Afnemer dient maatregelen te nemen teneinde dataverlies te voorkomen. Voor schade als gevolg van de installatie van nieuwe software is Ledgnd BV niet aansprakelijk.
12.4 Ledgnd BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies van data op bij Ledgnd BV gekochte opslagmedia, behoudens in geval van door afnemer aangetoonde opzet of grove schuld van Ledgnd BV.

Artikel 13 – Vrijwaring

13.1 Afnemer vrijwaart Ledgnd BV voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door Ledgnd BV of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde producten c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart afnemer Ledgnd BV, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
13.2 Afnemer draagt zorg voor een adequate verzekering ter zake van de hierboven bedoelde risico’s.
13.3 Afnemer is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

Artikel 14 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden

14.1 Indien nakoming door Ledgnd BV of afname door afnemer door overmacht langer dan drie maanden wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.
14.2 Onder overmacht van Ledgnd BV wordt in ieder geval verstaan: De omstandigheid dat Ledgnd BV een prestatie (waaronder een prestatie van afnemer) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

  • Stakingen;
  • Storingen in het verkeer;
  • Vertragingen in werkzaamheden van derden die eerst afgerond dienen te zijn alvorens Ledgnd BV haar werkzaamheden kan uitvoeren;
  • Overheidsmaatregelen die Ledgnd BV verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;
  • Relletjes, oproer, oorlog;
  • Extreme weersomstandigheden, naar inschatting van Ledgnd BV;
  • Brand; o In-, uit- en/of doorvoerverboden.

14.3 Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die van zodanige aard zijn dat afnemer naar redelijkheid en billijkheid nakoming van Ledgnd BV niet mag verwachten, kan de rechter op verlangen van één der partijen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

Artikel 15 – Retentierecht

Ledgnd BV is bevoegd om alle zaken die Ledgnd BV van afnemer onder zich heeft, onder zich te houden totdat afnemer aan al zijn verplichtingen jegens Ledgnd BV heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de macht van Ledgnd BV, dan is Ledgnd BV gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

Artikel 16 – Ontbinding

16.1 Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen: o wanneer door afnemer surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel afnemer in staat van faillissement is verklaard of de WSNP van toepassing is verklaard; o wanneer de onderneming van afnemer vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd; o wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd; o wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.
16.2 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere partij -na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.
16.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Ledgnd BV op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Ledgnd BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
16.4 Ledgnd BV behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 – Industriële en intellectuele eigendom

17.1 Het is afnemer verboden de producten van Ledgnd BV, waaronder begrepen modellen, schetsen, lichtplannen en presentaties, al dan niet met inschakeling van derden, na te maken, te vermenigvuldigen dan wel te exploiteren, dan wel aan anderen hiervan het gebruiksrecht te verlenen of deze te gebruiken om van derden offertes te verkrijgen, zonder voorafgaande toestemming van Ledgnd BV.
17.2 Ledgnd BV garandeert, dat de door haar geleverde producten als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.
17.3 Indien niettemin door Ledgnd BV moet worden erkend of door een Nederlandse rechter in een rechtsgeding in een niet meer voor beroep vatbare beslissing wordt vastgesteld, dat enig door Ledgnd BV geleverd product wel inbreuk maakt op rechten van derden als hier bedoeld, zal Ledgnd BV naar haar keuze na overleg met afnemer het betrokken product vervangen door een product dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel het betrokken product terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
17.4 Afnemer verliest evenwel het recht op de onder lid 2 aangeduide prestaties, indien hij Ledgnd BV niet als zodanig tijdig en volledig over aanspraken van derden als hiervoor in dit artikel bedoeld heeft ingelicht, als gevolg waarvan Ledgnd BV ook niet in staat is geweest haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen.

Artikel 18 – Overdracht

Het is afnemer niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Ledgnd BV te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, aan derden over te dragen.

Artikel 19 – Privacy

19.1 Ledgnd BV behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de AVG en UAVG.
19.2 Alle door afnemer verstrekte gegevens worden uitsluitend door Ledgnd BV gebruikt indien en voor zover dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van Ledgnd BV noodzakelijk is (gerechtvaardigde belangen Ledgnd BV). Ledgnd BV neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde doeleinden noodzakelijk is. Een en ander is terug te lezen in het privacystatement van Ledgnd BV, te raadplegen op haar website.

Artikel 20 – Wijzigingen / aanvullingen

20.1 Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.
20.2 In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

Artikel 21 – Geschillen & toepasselijk recht

21.1 Alle geschillen – waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – die tussen Ledgnd BV en afnemer mochten bestaan naar aanleiding van een door Ledgnd BV met afnemer gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen – behoudens de bevoegdheid van partijen om kort geding te starten – worden onderworpen aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg.
21.2 Indien één der partijen een geschil aanwezig acht en dit aanhangig wil maken, dan zal hij zulks aan de andere partij schriftelijk met een omschrijving van het geschil moeten kenbaar maken.
21.3 Op de door Ledgnd BV met toepassing van deze algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.