Skip to main content

Actievoorwaarden Ledgnd Koning Tuinbouw – WK 2022

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotionele actie en kansspel ‘Ledgnd Koning Tuinbouw – WK 2022’ van Ledgnd B.V. (hierna: ‘Actie’).

 

Artikel 1. Definities
1.1. Actie: de (spel- of win-)actie van Ledgnd waaraan Deelnemer kan deelnemen om de door Ledgnd geselecteerde prijs te winnen, de inhoud van de Actie is te raadplegen op de volgende website: https://ledgnd.com/wk-2022-wedstrijden/
1.2. Actieperiode: de Actie duurt van 9 november 2022 tot 18 december 2022.
1.3. Actievoorwaarden: deze actie- en spelvoorwaarden die van toepassing zijn op de door Ledgnd (mede) georganiseerde Actie.
1.4. Ledgnd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ledgnd  B.V.”, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 76235637, tevens gebruiker van deze Actievoorwaarden.
1.5. Deelnemer: deelnemer aan de Actie, zijnde een rechtspersoon die gevestigd is in Nederland.

Artikel 2. Deelname aan Actie
2.1. Door deelname aan de Actie gaat u akkoord met deze Actievoorwaarden.
2.2. Deelnemen aan de Actie kan tot en met 19 november 2022.
2.3. Deelname aan de Actie geschiedt volgens de voorgeschreven procedure zoals aangekondigd bij de Actie. Voor deelname aan de Actie kan het vereist zijn om adequate voorzieningen (bijv. telecommunicatievoorzieningen zoals internet) te hebben, of vooraf bepaalde handelingen te verrichten zoals het invoeren van gegevens: naam, een geldig e-mailadres en postadres. Deelnemer garandeert dat de verstrekte gegevens juist, geldig en volledig zijn.
2.4. Deelname aan de ‘Actie’ is gratis. Voor eventuele kosten die Deelnemer maakt in verband met de Actie is Ledgnd niet verantwoordelijk of aansprakelijk.
2.5. Ledgnd heeft het recht deelname aan de Actie te (doen) controleren op naleving van de Actievoorwaarden. Bij (vermeende) misbruik of fraude behoudt Ledgnd zich het recht om een deelname te diskwalificeren of te weren.
2.6. De spelregels van de Actie zijn te raadplegen op de volgende website: https://ledgnd.com/wk-2022-wedstrijden/regels/

Artikel 3. Prijzen
3.1. Met deelname aan de Actie kan uitsluitend de prijs gewonnen worden zoals aangekondigd bij de Actie. Er kunnen geen andere voordelen verkregen worden.
3.2. Prijzen kunnen niet overgedragen worden aan een andere (rechts)persoon

Artikel 4. Uitreiking
4.1. Het selecteren van winnaars en het uitreiken van prijs geschiedt op onpartijdige wijze door Ledgnd zoals aangekondigd bij de Actie. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.2. Uitsluitend Deelnemers die gedurende de Actieperiode op de voorgeschreven wijze en conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en geselecteerd zijn hebben recht op een prijs die bij de Actie behoort.
4.3. De prijswinnaar zal zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 3 weken na de beëindiging van de Actie via de opgegeven contactgegevens de hoogte worden gesteld van de gewonnen prijs.
4.5. Ledgnd is niet verantwoordelijk voor gebreken en/of beschadigingen aan de prijs.

Artikel 5. Wijziging en beëindiging
5.1. U kunt zich altijd terugtrekken en afmelden van (verdere) deelname aan de Actie. Bij afmelding of terugtrekking worden uw gegevens verwijderd.
5.2. Ledgnd behoudt zich het recht voor om deze Actievoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot de inhoud van de Actie, de voordelen, de prijs en Actievoorwaarden.
5.3. Tevens behoudt Ledgnd zich het recht voor de Actie te beëindigen. Ledgnd is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit wijziging of beëindiging van de Actie.

Artikel 6. Overmacht en aansprakelijkheid
6.1. In geval van overmacht is Ledgnd gerechtigd de Actie op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en daarbij tevens de prijsuitreiking te (doen) annuleren, zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding.
6.2. Ledgnd is niet aansprakelijk voor welke geleden schade dan ook, direct of indirect, die het gevolg is van of verband houdt met deelname aan de ‘Actie’. In het bijzonder is Ledgnd niet aansprakelijk voor schade die verband houden met of het gevolg zijn van: beëindiging of wijziging van de ‘Actie’; typ- of drukfouten in voorwaarden, aanbiedingen, acties van Ledgnd; fouten of gebreken in hardware-, software-, netwerk- of andere computerproblemen; en/of ontoegankelijkheid van de website.

Artikel 8. Overige
8.1. Alle intellectuele eigendomsrechten rondom de Actie berusten en blijven berusten bij Ledgnd en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan de Actie van Ledgnd geheel of gedeeltelijk te reproduceren.
8.2. Deze Actie is conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
8.3. Deelnemer, zijnde een winnaar, kan worden gevraagd om mee te werken aan promotionele activiteiten zoals het maken van een sociale media post naar aanleiding van de Actie. Medewerking en gebruik van gegevens van Deelnemer geeft geen recht op een (financiële) vergoeding. Deelnemer is niet verplicht om mee te doen aan de promotionele activiteiten.
8.4. Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met deze Actievoorwaarden of Actie zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde Nederlandse rechter.
8.5. Indien en voor zover enige bepaling van deze Actievoorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Actievoorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling.

Open chat
Hi! Text us through WhatsApp to get in contact with one of our specialists.